Paminėti partizanai, žuvę Ažubrastyje 1945 m. sausio 8 d.

PARTIZANO TESTAMENTAS

O Dieve! Kiek jau praėjo dienų, kai žiūrėdamas į besileidžiančios saulės spindulius dėkojau Tau, kad leidai ją išgyventi ir su nerimu galvojau apie ateinančią dieną. Daug jų praslinko vargingai ir skurdžiai praleistų, daug per jas grėsė pavojų, trumpą šio pasaulio kelionę netikėtai baigti, bet juo tolyn, tuo sunkesnės darėsi dienos ir dažniau pro vaizduotę pralekia mirties šmėkla. Kiek daug jau mes esame netekę idėjos brolių! Ir jie juk laukė savo tautos pavasario ir troško juo džiaugtis, bet žiaurių budelių pasiųsta mirtis jiems į ten pastojo kelią.

Jeigu ir man toks pat likimas skirtas, aš ramiai jam atsiduodu, o prieš tai turėdamas laiko rašau testamentą. Gal tai ir juokinga iš mano pusės: juk neturiu aš turto, kurį galėčiau kam nors paskirstyti. Visas mano turtas – tai ginklai, kuriuos, be abejonės, pasiims tas, kas mane nukaus. Drabužiai, nors ir apiplyšę, bet ir juos kartais dėl didesnio išniekinimo nurengia. Bet tebeturiu dar turto, kurio priešas neįstengs atimti – tai tikėjimas į didįjį pasaulio kūrėją Dievą ir savo Tėvų žemės meilė. Jų neįstengs atimti joks priešas, nors jis būtų ir pats žmonijos pabaisa Stalinas.

Šį turtą aš palieku savo broliams ir sesėms tautiečiams, ir kol jie tai gerbs, tol bus nenugalimi.

B….__ 1945 m. liepos m. 28 d.

Tai žodžiai iš mūsų krašto partizanų vado Balio Vaičėno Pavasario parašyto partizanų testamento. Tais pačiais 1945 metais Kriaunų seniūnijoje, Ažubrasčio kaimo laukuose žuvo Mykolo Kazano būrio partizanai, Antazavės ir Rakėnų vyrai: Antanas Gražys, Jonas Gražys, Jonas Kokinas, Antanas Puslys, Bronius Vaikutis, Jonas Vytautas Zablackas, Vilgelmas Zablockis, Jonas Zarakauskas ir Ažubrasčio gyventojas Boleslovas Marcinkevičius. Prieš 16 metų pastatytas paminklas Ažubrasčio kaime sunyko. Kriaunų bendruomenės savanorių iniciatyva ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro dėka šioje vietoje pastatytas ir pašventintas naujas paminklas-atminimo ženklas. Žuvusieji už mūsų laisvę pagerbti „Kupolės“ ansamblio daina ir šūvių salvėmis.

Klaudijaus Driskiaus fotografijos,
Vaitvilo Driskiaus filmuota medžiaga,
Jurgio Balčiūno montažas

Apie iškilmes rašo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro svetainė.________________________________________________